24-25 Animals Part 1

 

Alligator: al•li•ga•tor – [al-i-gey-ter] -/ˈæl ɪˌgeɪ tər/
Bear: bear – [bair] – /bɛər/
Bird: bird – [burd] – /bɜrd/
Cat: [kat] – /kæt/
Chicken: chick•en – [chik-uh n] – /ˈtʃɪk ən/
Cow: [kou] – /kaʊ/
Dog: dog – [dawg, dog] – /dɔg, dɒg/
Duck: [duhk] – /dʌk/
Elephant: el•e•phant – [el-uh-fuh nt] – /ˈɛl ə fənt/
Fish: [fish] – /fɪʃ/
Fox: fox – [foks] – /fɒks/
Frog: [frog, frawg] – /frɒg, frɔg/
Giraffe: gi•raffe – [juh-raf] – /dʒəˈræf/
Goat: goat – [goht] – /goʊt/
Hamster: ham•ster – [ham-ster] – /ˈhæm stər/
Hippo: hip•po – [hip-oh] – /ˈhɪp oʊ/
Horse: horse – [hawrs] – /hɔrs/
Kangaroo: kan•ga•roo – [kang-guh-roo] – /ˌkæŋ gəˈru/
Koala: ko•a•la – [koh-ah-luh] – /koʊˈɑ lə/
Lion: li•on – [lahy-uh n] – /ˈlaɪ ən/
Monkey: mon•key – [muhng-kee] – /ˈmʌŋ ki/
Mouse: mouse – [mous] – /noun maʊs/
Octopus: oc•to•pus – [ok-tuh-puh s] – /ˈɒk tə pəs/
Panda: pan•da – [pan-duh] – /ˈpæn də/
Penguin: pen•guin – [peng-gwin, pen-] – /ˈpɛŋ gwɪn, ˈpɛn-/
Pig: pig – [pig] – /pɪg/
Rabbit: rab•bit – [rab-it] – /ˈræb ɪt/
Rhino: rhi•no – [rahy-noh] – /ˈraɪ noʊ/
Seal: seal – [seel] – /sil/
Shark: shark – [shahrk] – /ʃɑrk/
Sheep: sheep – [sheep] – /ʃip/
Snake: [sneyk] – /sneɪk/
Squirrel: squir•rel – [skwur-uh l, skwuhr] – /ˈskwɜr əl, ˈskwʌr/
Tiger: [tahy-ger] – /ˈtaɪ gər/
Turtle: tur•tle – [tur-tl] – /ˈtɜr tl/
Walrus: wal•rus – [wawl-ruh s, wol-] – /ˈwɔl rəs, ˈwɒl-/

Note:

Giraffe: gi•raffe – [British, -rahf] – / British, -ˈrɑf/
Squirrel: squir•rel – [British, skwir-uh l] – /British, ˈskwɪr əl/

 

 

Animals WorksheetPosted in Animals, English Textbook Level One.

发表回复